องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สำนักปลัด งานนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22