องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2562
 
ตารางเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง