องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
 
ตารางเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง (จ่ายจริง) ไตรมาสที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง