องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
 
รายงานของผู้สอบบัญชี หน้1
รายงานของผู้สอบบัญชี หน้2
รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า3
งบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 62
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย หน้า 1
หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย หน้า 2
หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย หน้า 3
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก
หมายเหตุ 8 เงินสะสม
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม หน้า 1
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม หน้า 2
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม หน้า 3
หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง