องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ , ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบปรมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศง๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 ก.ย. 2562 ]36
2 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒] [ 2 พ.ค. 2562 ]56
3 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) [ 2 พ.ค. 2562 ]54
4 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒] [ 2 พ.ค. 2562 ]57
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]55
6 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]80
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]84
8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ต.ค. 2561 ]79
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน [ 10 ก.ย. 2561 ]57
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 ก.พ. 2561 ]85
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 ก.พ. 2561 ]81
12 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] [ 11 ก.ย. 2560 ]84
13 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 11 ก.ย. 2560 ]82
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน [ 6 ก.ย. 2560 ]81
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2560 ]84
16 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 6 ก.ย. 2560 ]83
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 6 ก.ย. 2560 ]84
18 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ [ 6 ก.ย. 2560 ]85
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ [ 4 ก.ย. 2560 ]83
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [ 1 ก.ย. 2560 ]83
 
หน้า 1|2