วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกเพ็ด ม.3 ( ซอยชมทุ่ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 60 0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานจำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน ม.11 (ซอยตรงข้ามบัวใหญ่แก๊ส-หนองถั่วแปบ-ศาลปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง