วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ราคา ๓๖ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างจ้างโครงการอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ราคา ๓๖ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาป้าย โครงการพัฒนาศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อของในการศึกษาดูงาน เป็นกระเป๋า (สำหรับใส่เอกสาร) สมุด ปากกา แฟ้มและของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ โครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อค่าของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง