องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน) เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1. บ้านงิ้วใหม่ นายพัฒนพงษ์ แหมไธสง 081-066 0267 กำนัน

 2. บ้านเพ็ดน้อย นายชัยยันต์ วัชนาไทย 084-833 6931

3. บ้านโคกเพ็ด นายยงยุทธ เตาตีทอง 085-202 8943

 4. บ้านโสก นายบุญหลาย ทองจอก 082-873 9062

5. บ้านหนองเซียงโข่ นางวิไลวัลย์ คิ้วองอาจ 098-105 2879

6. บ้านหนองปรือ นายอภิศักดิ์ ตรวจนอก 082-867 5768

7. บ้านอ้อยช้าง นายทินกร สีหาบุตรโต 081-120 9564

8. บ้านดอนแปะ นายรุ่งอร่าม ศรีวุฒิพงศ์ 093 461 3289

9. บ้านดอนแร้ง นางอรุณี พุทธไธสง 096 274 2357

 10. บ้านคูมะค่า นายสายยนต์ ทุปอ 061 051 0693

11. บ้านดอนหัน นายบรรพต พิมพ์วัฒน์ 064 268 1902

12. บ้านกุดจอก นายสมศักดิ์ อยู่บุรี 080-724 0599

13. บ้านหัวฝาย นางสาวเพ็ญ ทองจอก 084-958 7593

14. บ้านโนนแดง นางทองคำ เพชรวาทศาสตร์ 090 251 1011