องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕


วันที่๑๔ มิถุนายรน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยแจกทรายอะเบท ให้แก่ อสม.ทุกหมู่ และออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลกุดจอก

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17