องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้นในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ กับอำเภอบัวใหญ่โดยมีนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสระหนองหว้า หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแร้ง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

2022-05-11
2022-05-10
2022-05-05
2022-04-22
2022-04-19
2022-04-08
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-17