องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕


กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อทราบงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) และเรื่องอื่นๆ

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17