องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2565


วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สำนักปลัด งานนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17