องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเรื่องอื่นๆ

2020-12-23
2020-11-13
2020-11-09
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-21