องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ ๒


นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยมีนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ จากนั้นรับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย พระครูเกษม ปทุมมาพร เจ้าคณะตำบลกุดจอก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เช่น มะนาว กล้วย มะละกอ เป็นต้น สาธิตการทำขยะเปียก การแปรรูปอาหาร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และขยายเมล็ดพันธุ์ผัก ส่งผลให้เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน เกิดความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก และวัดอ้อยช้างรัตนาราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ผู้แทน ส.ส. ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบัวใหญ่ ประธานเครือข่าย กทบ. ประธานคณะกรรมการพัฒนาอำเภอบัวใหญ่ กำนันตำบลกุดจอก ผู้ใหญ่บ้าน และทีมปกครองในพื้นที่ตำบลกุดจอก กลุ่ม/องค์กรสตรี และชาวบ้านอ้อยช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ วัดอ้อยช้างรัตนาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

2021-02-17
2021-02-10
2021-01-29
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-22
2021-01-20
2021-01-07
2021-01-06
2021-01-04